Družstva Jednotlivci Kluby

OFICIÁLNÍ MÍČ

OFICIÁLNÍ MÍČ SmTS – OZNÁMENÍ

Severomoravský tenisový svaz (dále SmTS) oznamuje,že provede výběr z nabídek na „oficiální míč SmTS“ pro časové údobí 2007 a dále.

Výběr provedou orgány SmTS v prosinci 2006 vyhodnocením zaslaných nabídek prodejních a výrobních subjektů,které projeví zájem o to,aby se jimi vyráběný (prodávaný) tenisový míč stal oficiálním míčem SmTS.
Výhradně písemné nabídky pro výběr přijímá SmTS na adrese svého sekretariátu:
SmTS,Hornická 54,709 00 Ostrava – Mariánské Hory

do 7.prosince 2006

S vybraným partnerem bude sepsána smlouva o spolupráci a event. reklamě nejméně na dvě sezóny.
SmTS požaduje,aby písemná nabídka obsahovala následující nezbytné náležitosti:
1.Značka a typ míče nabízeného k výběru,specifikovaný katalogovým názvem výrobce a kódem jeho výrobního programu.Obchodně technická dokumentace k popisu nabízeného míče výrobce nebo obchodního subjektu.
2.Písemný doklad o zařazení míče na Oficiální seznam míčů schválených ke hře International Tennis Federation (ITF) ve smyslu pravidla 3 Mezinárodních pravidel tenisu ITF ( MP ITF ).
3.Projekt podpory tenisu severomoravského kraje s povinnými náležitostmi:
3.1.závazek zajistit zásobení tenisových klubů a SmTS nabízeným typem míče v plném rozsahu požadavků vyplývajících z termínových listin Českého tenisového svazu (ČTS) a SmTS v zimní i letní části sezóny,tak,aby míč byl k dispozici vždy a nedošlo k zábranám při sehrání soutěží ani k jeho nedostatku v tréninkové fázi,která soutěžím předchází
3.2.Stanovení výhodné ceny nabízené značky a typu míče platné:
3.2.1.beze změny po celou dobu trvání podepsané smlouvy o spolupráci
3.2.2.pro nákup míčů tenisovými kluby SmTS k soutěžním a tréninkovým účelům.Cena v Kč při odběru míčů včetně dopravy do skladu SmTS v Ostravě – Vítkovicích,popř.přímo na adresu TK
3.3.Uvedení počtu míčů,které autor nabídky dodá bezplatně SmTS k podpoře jeho činnosti při organizaci přebornických turnajů SmTS.Počet v tis. ks.
3.4.Kvalita míčů musí být v průběhu trvání smlouvy stabilní,aby míče kdykoliv vyhověly podmínkám na kvalitu míčů vyplývající z dokumentů určených MP ITF.Smlouva musí připustit bezplatnou výměnu vadných míčů.
3.5.Uvedení rozsahu dotace jíž autor nabídky podpoří tenisovou mládež oblasti SmTS výstojí,výzbrojí,náležitostmi (dle výběru SmTS ).V úvahu se bere i nabídka finanční dotace .Vyjádření v tis. Kč.
4.Další,či jiné navržené způsoby podpory tenisu v SmTS podle autora nabídky.
5.Pokud je nabídka koncipována pro několik alternativních typů míče téže značky,je nutné dodat požadované náležitosti nabídky tak,aby informace pokryly požadavek SmTS pro každou z alternativ.
6.Popis organizace kontaktu při odběru (prodeji) míčů od subjektu zasílajícího nabídku:odpovědné a kontaktní osoby,odběrní místo (adresa skladu),jeho časová dostupnost (preference nepřetržitého výdeje).
7.Písemné uvedení vztahu subjektu podávajícího nabídku k výrobci míče ( např. pobočka výrobce,obchodního zastoupení výrobce,nezávislá obchodní organizace – uvést sortimentní specializaci,pokud existuje,atd)
8.Nabídky se přijímají průběžně,poslední termín pro předání nabídky je 7.prosinec 2006.Nabídky,které budou na adrese SmTS k dispozici po tomto datu,se nebudou brát v úvahu.Platnost mají jen písemné nabídky opatřené razítkem firmy a vlastnoručním podpisem odpovědného pracovníka nabízejícího subjektu.Přednost mají nabídky obsahující požadované nezbytné náležitosti.SmTS může nabídky předávat třetím osobám podle své volby.Oznámení je možné zrušit bez udání důvodu.

Výkonný výbor Severomoravského tenisového svazu