Zpravodajství

Kluby
USNESENÍ Z VH SmTS
VH SmTS,která se sešla dne 06.04.2007 v Ostravě v hotelu Atom, se zúčastnilo z 36 nominovaných delegátů …34….. delegátů, čímž byla usnášeníschopná. VH SmTS schválila:…